post

Baryła

Jeżyca z Sochaczewa. Odbiła się od opony przejeżdżającego samochodu. Osoba, która to widziała przełożyła rannego jeża z drogi na teren nie używanej posesji. . Ponieważ przez 2 doby jeż nie ruszył się z miejsca – poszukano dla niego dalszej pomocy. W lecznicy Centrum Zdrowia Małych Zwierząt  stwierdzono uszkodzenie kręgosłupa. Poważnym problemem było to, że jeżyca samodzielnie nie wydalała. Po tygodniowym pobycie w lecznicy Baryła trafiła do naszego ośrodka. Nie poruszała się. Pomimo starannej opieki i częstego przekładania, na jej tylnej ranie pojawiła się odleżyna. Leczenie odleżyny było długotrwałe, ale w końcu po usprawnieniu tylnych łap jeżycy – udało się.

Ostatnia kontrola lekarska dała nam nadzieję na przyszłość - uraz kręgosłupa się zagoił. Jeśli uda się usprawnić stopy Baryły, będzie mogła wrócić na wolność. Click To Tweet

Hedgehog female from Sochaczew. It bounced off  the tire of the passing car. The person who saw it moved the wounded hedgehog from the road to the area of unused property.  Because for 2 days the hedgehog did not move – the finder was looking for help for her. In the clinic of the Small Animal Health Center, damage to the spine was found.
A serious problem was that the hedgehog did not excrete itself. After a week’s stay in the clinic, Baryla went to our rescue center. She did not move. Despite careful care and frequent translocation, a decubitus appeared on her back feet. The decubitus treatment was long-lasting, but finally, after improving the back legs of  Baryła, it succeeded.

The last medical check gave us hope for the future – the spinal injury was healed. If she manages to improve Baryla’s feet, she will be able to return to freedom.

 

 

post

Strażak

Miejsce znalezienia jeża nie jest dokładnie znane. Wiadomo jedynie, że został znaleziony poza Warszawą i przez tydzień był leczony w miejscowej lecznicy weterynaryjnej. Ma ranę na głowie, która perforuje do jamy nosowej. Nos jest bardzo opuchnięty, a oczy przemieszczone. W Centrum Zdrowia Małych Zwierząt stosowne leczenie.

Po tygodniu rana zaczęła się zamykać, a jeż coraz lepiej oddycha. Ma wielki apetyt. Wygląda na to że spokojnie będzie czekał do wiosny.

W połowie grudnia przestał jeść. Podczas wizyty w lecznicy weterynaryjnej stwierdzono nadżerki w jamie ustnej. Jama ustna została oczyszczona, podano leki. Niestety nie poprawiło to stanu strażaka. Dodatkowo pojawiła się ropna wydzielina z nosa. Rozpoczęto leczenie infekcji, ale nie pojawiły się spodziewane efekty.

W styczniu 2018 Strażak przeszedł zabieg płukania zatok, który bardzo poprawił jego stan. Dodatkowo stosowane inhalacje znacznie poprawiły oddychanie.

Luty 2018 przyniósł kolejne załamie stanu zdrowia – pojawiły się krwawe wymioty. Tym razem zdiagnozowano krwotoczne zapalenie żołądka. Strażak jest w trakcie leczenia.

Połowa marca 2018 stan Strażaka wyraźnie się poprawił. Bardzo chętnie je i przybiera na wadze.

 

Jeż Strażak czuje się lepiej. Click To Tweet

 

The place where the hedgehog was found is not exactly known. It is only known that he was found outside of Warsaw and treated for a week in a local veterinary clinic. He has a wound on his head that perforates into the nasal cavity. The nose is very swollen and the eyes are moved. In the Small Animal Health Center, appropriate treatment was ardered.

After a week the wound started to close and the hedgehog was breathing better and better. He has a great appetite. It seems that he will be waiting quietly until spring.

He stopped eating in mid-December. During the visit in the veterinary clinic there were erosions in the mouth. The oral cavity has been cleaned and medicines have been given. Unfortunately, this did not improve the Fireman’s condition. In addition, purulent discharge from the nose appeared. Treatment of the infection has started, but the expected effects have not appeared.

In January 2018, Strażak underwent a procedure to irrigate the sinuses, which greatly improved his condition. In addition, inhalations have significantly improved breathing.

February 2018 brought a further collapse of health – bloody vomiting appeared. This time, he was diagnosed with hemorrhagic gastritis. The fireman is undergoing treatment.

In the middle of March 2018 Strażak’s condition improved markedly. He eagerly eats and gains weight.