post

Klaudynka

Jeżynka została znaleziona na terenach zielonych w okolicach ulicy Klaudyny, w Warszawie. Błąkała się po parku śledzona przez ptaki. W niewielkim oddaleniu, pod krzakiem znaleziono rozkopane gniazdo. O rozkopanie podejrzewano psy, ale stan jeżynki może wskazywać, że sama wydostała się z gniazda. Jest bardzo odwodniona i wychudzona. Kości są wyczuwalne nie tylko przez skórę, ale również przez igły. Jej szanse na przeżycie są minimalne.

Klaudynka odeszła.

#nowypacjent wychudzona i odwodniona Klaudynka walczy o życie. Jej szanse są minimalne. Click To Tweet

Hedgehog, female Klaudynka, was found in the green areas around Klaudyny Street, in Warsaw. She wandered around the park, followed by birds. In a small distance, a dug-up nest was found under the bush. Dogs were suspected of digging up, but the condition of the hedgehog may indicate that she herself left the nest. She is very dehydrated and emaciated. Bones are felt not only through the skin, but also through the needles. Her chances of survival are minimal.

Klaudynka passed away.

post

Baryła

Jeżyca z Sochaczewa. Odbiła się od opony przejeżdżającego samochodu. Osoba, która to widziała przełożyła rannego jeża z drogi na teren nie używanej posesji. . Ponieważ przez 2 doby jeż nie ruszył się z miejsca – poszukano dla niego dalszej pomocy. W lecznicy Centrum Zdrowia Małych Zwierząt  stwierdzono uszkodzenie kręgosłupa. Poważnym problemem było to, że jeżyca samodzielnie nie wydalała. Po tygodniowym pobycie w lecznicy Baryła trafiła do naszego ośrodka. Nie poruszała się. Pomimo starannej opieki i częstego przekładania, na jej tylnej ranie pojawiła się odleżyna. Leczenie odleżyny było długotrwałe, ale w końcu po usprawnieniu tylnych łap jeżycy – udało się.

Ostatnia kontrola lekarska dała nam nadzieję na przyszłość - uraz kręgosłupa się zagoił. Jeśli uda się usprawnić stopy Baryły, będzie mogła wrócić na wolność. Click To Tweet

Hedgehog female from Sochaczew. It bounced off  the tire of the passing car. The person who saw it moved the wounded hedgehog from the road to the area of unused property.  Because for 2 days the hedgehog did not move – the finder was looking for help for her. In the clinic of the Small Animal Health Center, damage to the spine was found.
A serious problem was that the hedgehog did not excrete itself. After a week’s stay in the clinic, Baryla went to our rescue center. She did not move. Despite careful care and frequent translocation, a decubitus appeared on her back feet. The decubitus treatment was long-lasting, but finally, after improving the back legs of  Baryła, it succeeded.

The last medical check gave us hope for the future – the spinal injury was healed. If she manages to improve Baryla’s feet, she will be able to return to freedom.

 

 

post

Strażak

Miejsce znalezienia jeża nie jest dokładnie znane. Wiadomo jedynie, że został znaleziony poza Warszawą i przez tydzień był leczony w miejscowej lecznicy weterynaryjnej. Ma ranę na głowie, która perforuje do jamy nosowej. Nos jest bardzo opuchnięty, a oczy przemieszczone. W Centrum Zdrowia Małych Zwierząt stosowne leczenie.

Po tygodniu rana zaczęła się zamykać, a jeż coraz lepiej oddycha. Ma wielki apetyt. Wygląda na to że spokojnie będzie czekał do wiosny.

W połowie grudnia przestał jeść. Podczas wizyty w lecznicy weterynaryjnej stwierdzono nadżerki w jamie ustnej. Jama ustna została oczyszczona, podano leki. Niestety nie poprawiło to stanu strażaka. Dodatkowo pojawiła się ropna wydzielina z nosa. Rozpoczęto leczenie infekcji, ale nie pojawiły się spodziewane efekty.

W styczniu 2018 Strażak przeszedł zabieg płukania zatok, który bardzo poprawił jego stan. Dodatkowo stosowane inhalacje znacznie poprawiły oddychanie.

Luty 2018 przyniósł kolejne załamie stanu zdrowia – pojawiły się krwawe wymioty. Tym razem zdiagnozowano krwotoczne zapalenie żołądka. Strażak jest w trakcie leczenia.

Połowa marca 2018 stan Strażaka wyraźnie się poprawił. Bardzo chętnie je i przybiera na wadze.

 

Jeż Strażak czuje się lepiej. Click To Tweet

 

The place where the hedgehog was found is not exactly known. It is only known that he was found outside of Warsaw and treated for a week in a local veterinary clinic. He has a wound on his head that perforates into the nasal cavity. The nose is very swollen and the eyes are moved. In the Small Animal Health Center, appropriate treatment was ardered.

After a week the wound started to close and the hedgehog was breathing better and better. He has a great appetite. It seems that he will be waiting quietly until spring.

He stopped eating in mid-December. During the visit in the veterinary clinic there were erosions in the mouth. The oral cavity has been cleaned and medicines have been given. Unfortunately, this did not improve the Fireman’s condition. In addition, purulent discharge from the nose appeared. Treatment of the infection has started, but the expected effects have not appeared.

In January 2018, Strażak underwent a procedure to irrigate the sinuses, which greatly improved his condition. In addition, inhalations have significantly improved breathing.

February 2018 brought a further collapse of health – bloody vomiting appeared. This time, he was diagnosed with hemorrhagic gastritis. The fireman is undergoing treatment.

In the middle of March 2018 Strażak’s condition improved markedly. He eagerly eats and gains weight.

 

post

Lubiś

Jeżyk został znaleziony przy trasie Lublin – Warszawa. Był skrajnie odwodniony i wyniszczony. Miał zakrwawiony pyszczek, a z  nosa sączyła się krwawa wydzielina. Oczy były całkiem niewidoczne. Nie zjadał samodzielnie i konieczne było dokarmianie go strzykawką. Rokowania były bardzo złe.

Aktualizacja 14.08.2017

Jeżyk zjada samodzielnie, ale neurotycznie biega po klatce.

Aktualizacja 03.01.2018

Zapadł w hibernację.

Aktualizacja 20.02.2018

Znów jest z nami i apetyt dopisuje ! Wydaje się być nieco spokojniejszy niż w zeszłym roku, kiedy biegał jak oszalały i gryzł co popadnie. Mamy nadzieję, że wiosną będzie szczęśliwy biegał w zagrodzie z innymi jeżami.

Aktualizacja 05.04.2018

Stan jeżyka bez większych zmian. Sporo biega po klatce.


Hedgehog Lubiś was found near the Lublin – Warsaw route. He was extremely dehydrated and devastated. He had a bloody mouth, and a bloody secrete from his nose. The eyes were completely invisible. He did not eat on his own and it was necessary to feed him with a syringe. The prognosis was very bad.

Update 14/08/2017

Hedgehog eats by himself, but neurotically runs around the cage.

Update 03/01/2018

He fell into hibernation.

Update 20/02/2018

He is with us again and the appetite is good! It seems to be a bit calmer than last year, when he ran like a madman and bit. We hope that in the spring he will be happy running in the yard with other hedgehogs.

Update 05/04/2018

Hedgehog without major changes. A lot of running around the cage.

post

Moto

Moto został znaleziony w Kętrzynie. Jest bardzo słaby, odwodniony i wychudzony. Na stopach tylnych łap skóra i mięśnie zdarte do kości. W uszach i na ciele kleszcze. Ma małe szanse na przeżycie.

Aktualizacja 18.07.2017

Dał radę. Rany na stopach powoli się zabliźniają. Wkrótce Moto trafi do zagrody zewnętrznej i będzie mógł cieszyć się jeżowym życiem w warunkach kontrolowanej wolności. Zimę spędzi w hibernatorium.

Aktualizacja 08.03.2018

Jeżowy prezent na Dzień Kobiet – pierwsze wybudzenie w hibernatorium! Moto wybudził się późnym wieczorem i wyruszył na poszukiwanie jedzenia. Jeże wybudzone z hibernacji prawie zawsze tracą tak wiele na wadze, że są nie do poznania. Czasem zdarza się jednak – i tak też jest z Moto – że jeż wygląda, jakby zasnął wczoraj. Świetnie zniósł czteromiesięczną hibernację, aż trudno uwierzyć.

marzec 2018 w jeżurkowskim hibernatorium - pierwszy wybudzony jeż tej wiosny Click To Tweet
post

Purchla

Dorosła jeżyca z Milanówka. Cały pysk i spora część brzucha i nóg jest pokryta brodawkami. Badanie histopatologiczne pozwoliło stwierdzić, że pokrywające ją guzki to brodawczak (papilloma). Jest to niezłośliwy nowotwór pochodzenia nabłonkowego, który występuje na skórze i błonach śluzowych. Brodawczaki dzielimy na wirusowe (o etiologii wirusowej) i idiopatyczne (o etiologii nieustalonej). Zmiany o charakterze wirusowym stwierdza się najczęściej u osobników młodych, jednak każdy stan immunosupresji może wywołać ich pojawienie się u zwierząt w każdym wieku. Leczenie chirurgiczne wspomagane farmakologicznie.

Aktualizacja 21.09.2017

Nie udało się usunąć wszystkich brodawek z ciała Purchli. Leczenie potrwa jeszcze kilka tygodni. Z tego powodu będzie hibernowała w kontrolowanych warunkach zewnętrznej zagrody. Na wolność wróci w przyszłym roku.

Przed zimą udało się wyleczyć wszystkie brodawki. Purchla w zagrodzie zewnętrznej oczekuje na uwolnienie, kiedy warunki pogodowe na to pozwolą. Click To Tweet

An adult, female hedgehog from Milanowek. The whole muzzle and a large part of the abdomen and legs are covered with warts. Histopathological examination allowed to conclude that the nodules covering it are papilloma. It is a benign tumor of epithelial origin that occurs on the skin and mucous membranes. Papillomas are divided into viral (with viral aetiology) and idiopathic (with un-known etiology). Viral warts are most often found in young animals, however, any immunosuppression can trigger their appearance in animals of all ages. Pharmacologically-assisted surgical treatment.

Update 21/09/2017

Failed to remove all warts from Purchla’s body. Treatment will take several more weeks. For this reason, she will hibernate under controlled conditions of the outer enclosure. She will be back for freedom next year.

 

 

post

Kępek

Jeż został znaleziony na warszawskiej Saskiej Kępie. Według znalazców został potrącony. Widoczne ślady krwi na kolcach, po lewej stronie ciała oraz w kanale słuchowym. W badaniach RTG nie widać złamań. Brak również ran. Prawdopodobnie został poturbowany przez psa, a ślady krwi na jego ciele pochodzą od napastnika.

post

1% podatku za rok 2016

Wiosna to nie tylko czas, kiedy przyroda budzi się do życia. To również czas, kiedy wszyscy wypełniamy zeznania podatkowe i zastanawiamy się czy wpisanie KRS na jakieś znaczenie. Zdarza się, że kwota wydaje nam się niewielka i mało znacząca, niewarta uwagi.  Tak nie jest.  Każda złotówka przekazana za pośrednictwem  1 % jest ważna , każda ratuje życie i zmienia świat.

W poprzednich latach z Waszych darowizn przekazanych za pośrednictwem 1 % leczyliśmy i rehabilitowaliśmy jeże. Zapraszamy do obejrzenia filmu „rok z życia Jeżurkowa” . W roku 2017 dzięki tym wpłatom stało się możliwe rozpoczęcie budowy szpitala (więcej o szpitalu).

Jeśli nie możecie przekazać 1 % podatku za rok 2016 – możecie pomóc udostępniając grafiki promocyjne lub zmieniając swoje zdjęcia w tle na FACEBOOKU. Zdjęcia w tle do pobrania znajdziecie tutaj

Producent sesji Magda Parol

Scenograf Paulina Pałka Antoniewicz

Wsparcie scenograficzne, transport GMC Productions

Stylizacja / Kostiumy MashMishStyle Nana Leszczyńska

Make-up Magdalena Głasek Magdalena Głasek Make Up  Backstage

Fotograf Agata Falkowska Falko Photography
Produkcja backstage’a sesji zdjęciowej Kuba Józefowicz

Studio: Studio Magazyn – wynajem studia foto/film/event

Pomoc na sesji Paula Szpakowska

Transport, pomoc techniczna Łukasz Sieheń

Ula Mróz – asystent Studio

Modelki: Justyna Wiśniewska, Kinga Waker, Magdalena Głasek

Modele: Michał Kowalski, Cezary Axel Nowicki Axel Nowicki

Podziękowania dla: Maciej Magowski, Łukasz Sieheń oraz wszystkich osób zaangażowanym w ten projekt.